fbpx

עלויות והוצאות

עלויות ועמלות (החל מ 16 בינואר 2020)

כאשר שוכרים או משכירים נכס להלן העלויות שיש לקחת בחשבון:

עמלת דמי תיווך (דמי תיווך)
על השכרת נכס מתיווך התשלום כדלקמן
1. לתקופה של שנה אחת או יותר – שכר דירה של חודש בשנה.
2. לתקופה פחות משנה – 10% מסך דמי השכירות (מינימום 150 $)

מס ערך מוסף כיום עומד על 17% כתוספת על כל עמלה.

שכר טרחת עורך דין
רוב עורכי הדין לגבות עמלה השוות ערך של שבועיים דמי שכירות בשנה ובמקרים מסוימים גם חודש מלא.
מס ערך מוסף מתווסף לכל עמלה.

בעת רכישת נכס להלן את העלויות שיש לקחת בחשבון:

ועמלת דמי תיווך ( מתווכים רשומים בלבד )
על רכישה או מכירה של נכס, מתווכים גובים 2% מהמחיר הכולל של הנכס.

מס ערך מוסף מתווסף לכל עמלה.

שכר טרחת עורך דין
רוב עורכי הדין תשלום 1% + מע”מ. (שווה ערך ל – 1.17% משווי העסקה)

מס רכישה
מס רכישה בגין דירות מגורים הוא מס נוסף (פרוגרסיבי).
על מנת לחשב את המס, מחיר הרכישה הכולל של הדירה מחולק למספר רמות / מדרגות

על כל מדרגה חל שיעור מס שונה, כדלקמן:

מדרגה 1 כפוף למס בשיעור של 0.00% -0.50%
מדרגה 2 כפופה למס בשיעור של 3.50%
מדרגה 3 כפוף למס בשיעור של 5.00%
מדרגה 4 כפופה למס בשיעור של 8.00%
מדרגה 5 כפופה למס בשיעור של 10.00%

חל על רוכש מקומי שאינו בעלים של דירת מגורים אחרת בישראל או שאין לו חלק העולה על 1/3 מדירה.
טווח כל מדרגה מתואם כל 3 חודשים במונחים שקליים בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן

וכיום הוא שווה ערך בקירוב ל:

מדרגה 1 (0.00%) –  1,744,505 שח
מדרגה 2 (3.50%) – הבא 1,744,505 – 2,069,205 שח
מדרגה 3 (5.00%) – הבא 2,069,205 – 5,388,290 שח
מדרגה 4 (8.00%) – הבא 5,388,290 – 17,794,305 שח
מדרגה 4 (10.00%) – הבא 17,794,305 שח ומעלה

רוכש שאיננו ישראלי או ישראלי שרוכש דירה נוספת  יחויב במס בהתאם.

מדרגה 1 (8.00%) – 0 עד – 5,340,425 שח
מדרגה 2 (10%) – הבא 5,340,425 שח או יותר

עולים חדשים

מדרגה 1 (0.50%) – 1,744,505 שח ראשון
מדרגה 2 (5.00%) – הבא 1,744,505 שח  ומעלה

סימולטור מס:
מחשבון מס רכישה

המידע המופיע בדף זה הוא מדריך כללי בלבד.
על הרוכשים הפוטנציאליים לקבל ייעוץ משפטי ומקצועי ספציפי מיועצים משפטיים ויועצי מס בישראל.

Compare listings

לְהַשְׁווֹת